Adatkezelési tájékoztató
1. Adatkezelő és jelen webhely azonosítása
1.1. Tájékoztatjuk, hogy jelen webhelyet
Progép-Goldex Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: 01 09 716485 – Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám:13054171-2-42
Székhely: Magyarország, 1154 Budapest, Népfelkelő u. 35.
Webhely: www.bpfightshop.hu; www.bpfight.com
E-mail: info@bpfight.com
(a továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti.

1.2. Jelen webhely:
www.bpfightshop.hu
www.bpfight.com
internetcímen elérhető webhely, az azon elérhető weboldalak és aloldalak.

1.3. Adatkezelő nyilvántartási számai és a nyilvántartást vezető hatóság:
Az Adatkezelő által végzett adatkezelés hatósági nyilvántartási számai:
– hírlevél küldésére vonatkozóan: NAIH-88129/2015
A nyilvántartást vezető hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Webhely: http://www.naih.hu/

2. A magyar jog kikötése, jelen tájékoztató hatálya
2.1. A fent meghatározott internetcímen elérhető webhelyet (a továbbiakban: webhely)
üzemeltető fent meghatározott Adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) szolgáltatása
Magyarországra irányul, és azt Magyarországról nyújtja. Ennek értelmében a szolgáltatás
nyújtására, valamint a Felhasználókra a szolgáltatás igénybevétele során (az
adatkezelésre vonatkozóan is) a magyar jog az irányadó. Adatkezelő a felhasználók
adatait elsősorban
– AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április
27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon
kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet); (The EU General Data Protection
Regulation – Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete), (a továbbiakban: GDPR),
– információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (Infotv.),
– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.),
– a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
szóló 1995. évi CXIX. törvény (DMtv.),
– és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.
évi XLVIII. törvény (Grt.)
rendelkezései alapján kezeli.
2.2. Jelen tájékoztató hatálya a webhely felületének használatára, ott elérhetővé tett
elektronikus szolgáltatások igénybevétele során végrehajtott adatkezelésre vonatkozik.
2.3. Jelen tájékoztató értelmében Felhasználó: a webhelyet böngésző természetes
személyek függetlenül attól, hogy a webhely mely szolgáltatását veszik igénybe, illetve
azok a természetes személyek, akik csak böngészik a webhelyet, és egy szolgáltatást sem
vesznek igénybe.

3. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
3.1. Az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a)
pontja szerint a Felhasználó hozzájárulása.
3.2. A hozzájárulást Felhasználó az adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet
bejelölésével adja meg. Az adatkezelési tájékoztatót Felhasználó bármikor, a honlap
minden oldalának alján megjelenő „Adatkezelési tájékoztató” feliratra kattintva, illetve az
e pontban említett adatkezelési nyilatkozatban olvasható „Adatkezelési tájékoztató”
szövegrésszel jelölt linkre kattintva elolvashatja, mellyel Adatkezelő biztosítja a
Felhasználó egyértelmű és részletes előzetes tájékoztatását. Az adatkezelési nyilatkozat
előtti jelölőnégyzet bejelölésével Felhasználó kijelenti, hogy elolvasta az adatkezelési
tájékoztatót, és annak tartalma ismeretében hozzájárul az adatai jelen tájékoztatóban
írtak szerinti kezeléséhez.

4. Adatkezelés az érintett további külön hozzájárulása nélkül, illetve a
hozzájárulás visszavonását követően
4.1. Az érintett Felhasználó hozzájárulásával felvett adatokat az érintett Felhasználó
további külön hozzájárulása nélkül, illetve a hozzájárulás visszavonását követően a
GDPR 6. cikk (1) bekezdése alapján, az alábbiak szerint kezelheti Adatkezelő.
4.2. Ha a személyes adat felvételére az érintett Felhasználó hozzájárulásával került sor,
az Adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában az érintett
Felhasználó további külön hozzájárulása nélkül, valamint az érintett Felhasználó
hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti az alábbi esetekben:
– az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
– az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek
védelme miatt szükséges;
– az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
– az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan
érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik
szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.
4.3. A fenti, jogos érdekre való hivatkozással történő adatkezelés megkezdése előtt
Adatkezelő minden esetben – kötelező jelleggel – elvégzi az úgynevezett érdekmérlegelési
tesztet. Az érdekmérlegelési teszt egy három lépcsős folyamat, melynek során Adatkezelő
azonosítja a jogos érdekét, valamint az érintett Felhasználó súlyozás ellenpontját képező
érdekét és a tervezett adatkezeléssel érintett alapjogát. Végül a súlyozás elvégzése
alapján Adatkezelő megállapítja, hogy kezelhető-e a személyes adat a GDPR. 6. cikk (1)
bekezdés f) pontja alapján.
4.4. Az érdekmérlegelési teszt eredményéről Adatkezelő tájékoztatja az érintett
Felhasználót oly módon, hogy a tájékoztatás alapján Felhasználó egyértelműen meg
tudja állapítani, mely jogos érdek alapján, és miért tekinthető arányos korlátozásnak az,
hogy az Adatkezelő a beleegyezése nélkül kezelje személyes adatát.
4.5. Az érdekmérlegelési teszt elvégzése során Adatkezelő az Európai Unió
Tanácsa Adatvédelmi Munkacsoportjának erre vonatkozóan irányadó megállapításokat
tartalmazó 6/2014. számú Véleményében meghatározottak szerint jár el. A Vélemény a
következő linken olvasható:
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommenda
tion/files/2014/wp217_hu.pdf#h2-2

5. Az adatkezelés jogszabályon alapuló további lehetséges jogalapjai
5.1. Az adatkezelés jogalapja továbbá a vonatkozó esetekben a GDPR. 6. cikk (1)
bekezdésének c) pontja alapján történő jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
adatkezelés. Adatkezelő egyes esetekben köteles lehet törvény vagy más jogszabály által
előírt kötelező adatkezelést végezni. Ezen túl az esetleges hatósági megkereséseket
Adatkezelő köteles teljesíteni, melyek szintén személyes adatok kezelésével,
továbbításával járhatnak, ez Adatkezelőnek szintén jogszabály által előírt kötelezettsége.
5.2. A GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) és f) pontja alapján tájékoztatjuk továbbá, hogy
Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait annak hozzájárulása nélkül kezelheti akkor
is, ha az adatkezelés a Felhasználó vagy egy másik természetes személy létfontosságú
érdekeinek védelme miatt szükséges, illetve az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy
harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges – kivéve, ha ezen érdekekkel
szemben elsőbbséget élveznek az érintett Felhasználó olyan érdekei vagy alapvető jogai
és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az
érintett gyermek
A fenti, jogos érdekre való hivatkozással történő adatkezelés megkezdése előtt
Adatkezelő minden esetben – kötelező jelleggel – elvégzi az úgynevezett érdekmérlegelési
tesztet a jelen tájékoztató 4.3. – 4.5. pontjaiban írtak szerint.
5.3. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a
továbbiakban: Ektv.) 13/A. §-a alapján Adatkezelő az alábbiakról tájékoztatja továbbá
Felhasználót.
Adatkezelő szolgáltatása az Ektv. értelmében információs társadalommal összefüggő –
elektronikus kereskedelmi – szolgáltatásnak minősül.
Adatkezelő a szolgáltatásának nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának
meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak
számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az
igénybe vevő (Felhasználó) azonosításához szükséges természetes személyazonosító
adatokat és lakcímet.
Adatkezelő a szolgáltatásának nyújtására irányuló szerződésből származó díjak
számlázása céljából kezelheti a szolgáltatását igénybe vevő Felhasználó természetes
személyazonosító adatait, lakcímét, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára,
időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.
Adatkezelő a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a
szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. Adatkezelő az
egyéb feltételek azonossága esetén úgy választja meg és minden esetben oly módon
üzemelteti a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok
kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben
meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az
esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. (A technikailag szükséges adatkezelés
további szabályait a “Tájékoztató “sütik” alkalmazásáról” című dokumentum és jelen
tájékoztató 6. számú fejezete határozza meg.)
Adatkezelő a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a fentiekben
meghatározottaktól eltérő célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának
növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom
eljuttatása, piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett
és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet.

6. Információtechnológiai szolgáltatás működésének biztosításához kapcsolódó
adatkezelés
6.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: A webhelyet meglátogató minden Felhasználó, a
webhelyen elérhető szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.
6.2. Az adatkezelés jogalapja: A szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül
szükséges adatkezelés tekintetében az Ektv. 13/A. §-a. A látogatáselemzés és marketing
tevékenységeket lehetővé tevő adatkezelés tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének
a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása. Felhasználó a webhely böngészésének
megkezdésekor felugró tájékoztató ablakban elhelyezett jelölőnégyzetek bejelölésével
járulhat hozzá a látogatáselemző és a marketing célokat szolgáló technikai
adatgyűjtéshez.
6.3. Kezelt adatok körének meghatározása: Az információtechnológiai adatkezelés a
webhely üzemeltetéséhez használt „sütik” működéséhez és a webtárhely szolgáltató által
alkalmazott naplófájlok használatához szükséges adatok körét érinti.
A felhasználóbarát böngészés lehetővé tétele érdekében kezelt adatok:
– a webhely látogatása során meglátogatott weboldalak és azok megnyitási sorrendje
– Felhasználó által használt eszköz IP címe.
A webhely látogatottságának méréséhez kezelt adatok köre:
– a webhely látogatása során meglátogatott weboldalak és azok megnyitási sorrendje
– a webhely egyes weboldalainak megtekintési gyakorisága
– mely másik webhelyről érkezett jelen webhelyre a Felhasználó (csak olyan webhely
esetén, melyen a jelen webhelyre mutató link van elhelyezve)
– a webhelyet meglátogató Felhasználó földrajzi helyének meghatározása (az
internetszolgáltató
adatai alapján, csak közelítő adatok a böngészéshez használt eszköz helyére
vonatkozóan)
– webhely böngészése kezdésének időpontja
– a webhely elhagyásának (böngészése befejezésének) időpontja
– a webhely böngészésének időtartama.
A webhelyre történő belépési jogosultság ellenőrzése érdekében kezelt adatok:
– felhasználói név és jelszó (Felhasználó döntése szerint kerülhet eltárolásra)
– Felhasználó e-mail címe
– Felhasználó által használt eszköz IP címe.
6.4. Az adatkezelés célja: A „sütik” és a naplófájlok használata a webhely
felhasználóbarát és biztonságos üzemeltetéséhez szükségesek. Az ezekkel megvalósuló
adatkezelés célja a webhely felhasználóbarát működésének biztosítása az érintett
Felhasználó számára, valamint anonim adatok gyűjtése a webhely használatáról.
Ezen belül:
– Felhasználó böngészéshez használt eszközének azonosítása, az azonosító adatok –
böngészés idejéig történő – megjegyzése: az IP-cím alapján. Ez által válik
gördülékenyebbé a böngészés, e nélkül ugyanis Felhasználónak minden egyes
meglátogatott oldalon azonosítania kellene magát, vagy folyamatokat kellene ismételnie.
Az alábbi célokhoz szükséges adatok anonim módon kerülnek rögzítésre, azok nem
kapcsolhatók személyhez:
– A webhely látogatottságának mérése, a webhely egyes oldalainak megtekintési
gyakoriságának mérése és a webhely egyes oldalainak böngészési időtartamának mérése
azért, hogy a webhelyet a Felhasználók igényeinek maximálisan megfelelőre alakíthassa
Adatkezelő.
– Felhasználó (böngészéshez használt eszköze) helyének meghatározása, Adatkezelő
szolgáltatása utáni érdeklődés fokának területi feltérképezése.
– A webhely azonosítása, amelyről érkezett jelen webhelyre a Felhasználó annak
érdekében, hogy Adatkezelő szolgáltatása iránt érdeklődő Felhasználók egyéb
érdeklődési körébe tartozó témákat megismerje, illetve a szolgáltatását népszerűsítő
tevékenység eredményességét mérni tudja Adatkezelő.
Ezen adatok méréséhez Adatkezelő informatikai rendszere a Google Analytics (Google
Inc.) eszközeit használja.
Adatkezelő a webhelyen a Google Térkép (Google Maps) szolgáltatását használja
szolgáltatásai elérhetőségének szemléltetése céljából. A Google Maps szintén sütiket
alkalmaz. Ezeket a sütiket szintén a Google Inc. használja arra, hogy megjegyezze a
Google Térképet tartalmazó oldalak megtekintése során a felhasználó által megjelölt
preferenciákat és információkat, ami szintén a webhely látogatottságának méréséhez és
böngészési szokások feltérképezéséhez kezelt anonim adatok megismerését jelenti.
A fenti anonim adatokhoz a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA
94043, USA) is hozzáfér, a Google Analytics és a Google Maps eszközeinek tulajdonosa és
üzemeltetője. A Google Inc. a fenti adatokat az említett elemzések készítésén túl a
böngésző felhasználó számára célzott reklámok eljuttatása céljából is felhasználja. Ennek
során a Google Inc. az anonim adatok és a böngészéshez használt eszköz IP címének
összekapcsolásával állapítja meg az adott eszközről végrehajtott böngészési szokások
alapján a feltárható érdeklődési kört, majd így juttatja el a célzott reklámokat az adott
eszközre. A Google Inc. az e pontban írt anonim adatokon kívül a jelen tájékoztatóban
említett további adatokhoz nem fér hozzá.
Adatkezelő közösségi oldalának meglátogatását és jelen webhelyének közösségi oldalon
történő megosztását, kedvelését megkönnyítő sütiket (facebook-gomb, facebookmegosztás
gomb, facebook-like gomb) a Facebook Inc. szolgáltatása biztosítja, így ezen
sütik által kezelt anonim adatokhoz a Facebook Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA
94025, USA) is hozzáfér.
A Facebook Inc. ezen szolgáltatása révén tehát hozzáfér a fentebb írt, webhely
látogatottságának méréséhez és böngészési szokások feltérképezéséhez kezelt anonim
adatok köréhez. A Facebook Inc. a fenti adatokat az említett elemzések készítésén túl a
böngésző felhasználó számára célzott reklámok eljuttatása céljából is felhasználja. Ennek
során a Facebook Inc. az anonim adatok és a böngészéshez használt eszköz IP címének
összekapcsolásával állapítja meg az adott eszközről végrehajtott böngészési szokások
alapján a feltárható érdeklődési kört, majd így juttatja el a célzott reklámokat az adott
eszközre. A Facebook Inc. az e pontban írt anonim adatokon kívül a jelen tájékoztatóban
említett további adatokhoz nem fér hozzá.
Az alábbi célokhoz rendelt adatok Felhasználó személyéhez kapcsolható módon kerülnek
rögzítésre:
– felhasználói név és jelszó esetleges eltárolása a könnyebb belépéshez (Felhasználó
döntése szerint)
– Felhasználó belépési jogosultságának ellenőrzése (felhasználói név, e-mail cím, jelszó).
6.5. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatok egy részét a böngészés idejéig
kezeli, bizonyos adatokat – változó időtartamra, de legfeljebb 2 évre – eltárol.
A webhely felhasználóbarát működésének biztosításához szükséges adatok (IP-cím, a
böngészés során a webhelyen meglátogatott oldalak sorrendje) a böngészési
munkamenet idejéig (tehát a webhely böngészésének időtartamáig) kerülnek rögzítésre,
annak befejeztével törlődnek. Az ilyen adatok kezelését Adatkezelő informatikai
rendszere saját eszközeivel végzi, ahhoz harmadik személy nem fér hozzá, az informatikai
adatfeldolgozás esetét kivéve (lásd lentebb az “Adatfeldolgozó igénybevétele” című
fejezetben írtakat).
A belépési jogosultság ellenőrzéséhez és a használati jogosultságok biztosításához
szükséges adatok a böngészési munkamenet idejéig (tehát a webhely böngészésének
időtartamáig) kerülnek rögzítésre, annak befejeztével törlődnek. Az ilyen adatok
kezelését Adatkezelő informatikai rendszere saját eszközeivel végzi, ahhoz harmadik
személy nem fér hozzá, az informatikai adatfeldolgozás esetét kivéve (lásd lentebb az
“Adatfeldolgozó igénybevétele” című fejezetben írtakat).
A felhasználói név és jelszó Felhasználó döntése szerint tartósan eltárolásra kerülhet, ezt
a Felhasználó eszközén rögzülő sütik tárolják el, és azok törléséről Felhasználó
gondoskodhat böngészője beállításaiban, így szabályozva az adattárolás idejét.
A látogatottság mérésének és a webhely használatára vonatkozó szokások
feltérképezésének alapjául szolgáló adatokat Adatkezelő informatikai rendszere kezdettől
fogva anonim módon rögzíti, azok nem kapcsolhatók egy személyhez sem. Ezen adatok
méréséhez Adatkezelő informatikai rendszere a Google Analytics eszközeit használja.
Ezen adatokat tárolja Adatkezelő tartósan, de legfeljebb 2 évig működő sütik
segítségével, mely sütik a Felhasználó böngészéshez használt eszközén rögzülnek. Ezen
sütik törléséről Felhasználó bármikor gondoskodhat böngészője beállításaiban.
Adatkezelő közösségi oldalának meglátogatását és jelen webhelyének közösségi oldalon
történő megosztását, kedvelését megkönnyítő sütiket (facebook-gomb, facebookmegosztás
gomb, facebook-like gomb) szolgáltató Facebook Inc. által is hozzáférhető
webhely látogatottságának méréséhez és böngészési szokások feltérképezéséhez kezelt
anonim adatok a Facebook Inc. eszközeivel tartósan kerülnek eltárolásra, de legfeljebb 2
évig működő sütik segítségével, mely sütik a Felhasználó böngészéshez használt
eszközén rögzülnek. Ezen sütik törléséről Felhasználó bármikor gondoskodhat
böngészője beállításaiban.
6.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő
adatkezelési listákon, anonim módon. A webhely felhasználóbarát működésének
biztosításához szükséges adatok (IP-cím, a böngészés során a webhelyen meglátogatott
oldalak sorrendje) nem kerülnek tárolásra. Az adatokat szolgáltató sütik helyileg a
Felhasználó eszközén tárolódnak. A webtárhely szolgáltató által használt naplófájlok a
tárhely szolgáltató szerverén tárolódnak el.
6.7. Az információtechnológiai adatkezelés folyamatáról és a Google Analytics és a
Facebook Inc. eszközeinek alkalmazásával megvalósuló információtechnológiai
adatkezelésről Felhasználó bővebben tájékozódhat a honlap böngészésének
megkezdésekor felugró figyelmeztető sávból elérhető, valamint a honlapon a “Tájékoztató
“sütik” alkalmazásáról” feliratra kattintással elérhető tájékoztatóból, továbbá a Google
Analytics https://www.google.com/intl/hu_ALL/analytics/support és a Facebook Inc.
https://developers.facebook.com/products oldalán. Adatkezelő a Google Analytics és a
Facebook Inc. által ajánlott funkciók közül csak a fentebb írtakat veszi igénybe.

7. Üzenet fogadásához és megválaszolásához kapcsolódó adatkezelés
7.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: A webhely „Kapcsolat” menüpontjából elérhető
üzenetküldő felületének használatával, vagy e-mail útján a webhelyen feltüntetett e-mail
cím(ek) használatával Adatkezelőnek üzenetet küldő Felhasználók.
7.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a
Felhasználó hozzájárulása. A Felhasználó az üzenetküldő felületen kért adatainak
önkéntes megadásával, az ott található adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet
bejelölésével és az üzenet önkéntes elküldésével, e-mail útján küldött üzenet esetében az
e-mail önkéntes elküldésével járul hozzá a megadott adatai, illetve esetlegesen az
üzenetében általa feltüntetett egyéb adatai kezeléséhez.
7.3. Kezelt adatok körének meghatározása: Az üzenetküldő felhasználók esetében az
adatkezelés a fent hivatkozott üzenetküldő felületen feltüntetett, kitöltendő személyes
adatok és elérhetőségek körét, valamint a Felhasználó által az üzenetben (ideértve az email
üzenetet is) esetlegesen közölt további adatait érinti.
Az adatok köre:
– vezetéknév
– keresztnév
– e-mail cím
– telefonszám.
A Felhasználó által az üzenetben (e-mail-ben) esetlegesen közölt további adatai
tekintetében Adatkezelő csak az elküldött üzenet tartalma kapcsán szükségszerűen végez
adatkezelést annak fogadásakor, azonban az ott esetlegesen közölt személyes adatok
megadását Adatkezelő nem kéri Felhasználótól. Ilyen nem várt személyes adat közlésekor
a nem várt személyes adatot Adatkezelő nem tárolja el, azt haladéktalanul törli az
informatikai rendszeréből.
7.4. Az adatkezelés célja: Adatkezelővel történő üzenetváltás lehetővé tétele a
Felhasználó számára. A webhelyet meglátogató Felhasználó fent megjelölt önként
megadott személyes adatai, elérhetőségei kezelésének célja a webhely üzenetváltással
kapcsolatos szolgáltatásai igénybe vételének lehetővé tétele az érintett Felhasználó
számára.
Az ezzel kapcsolatos szolgáltatások:
– üzenetküldés az üzenetküldő felületen („Kapcsolat” oldal),
– e-mail útján küldött üzenet fogadása (a webhelyen feltüntetett e-mail cím(ek)
használatával),
– a fenti módokon Adatkezelőhöz érkező üzenetek megválaszolása, amit Adatkezelő 48
órán belül teljesít,
– Felhasználó komplexebb igényét tartalmazó üzenete esetén az igényének telefonon
történő megválaszolása.
7.5. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatokat a cél megvalósulásáig kezeli.
Ennek megfelelően az üzenetet küldő Felhasználók esetében az adatkezelés időtartama
az üzenet megválaszolásáig, illetve a Felhasználó igényének teljesítéséig tart. Adatkezelő
az üzenet megválaszolását/igény teljesítését követően törli az e célból kezelt adatokat.
Amennyiben az információcserére több, kapcsolódó témájú üzenetváltással kerül sor,
abban az esetben az információcsere befejeztével, illetve azi igény teljesítésével törli
Adatkezelő az adatokat.
7.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő
adatkezelési listán, az információcsere időtartamának végéig.

8. Hírlevél küldéshez kapcsolódó adatkezelés
8.1. Az adatkezeléssel érintett: az a Felhasználó, aki a webhelyen a hírlevél feliratkozásra
szolgáló mezők kitöltésével feliratkozik. Továbbá az a Felhasználó, aki az Adatkezelővel
írásban, papíron történő szerződéskötéskor, vagy szerződéskötés nélkül írásban, papíron
a hírlevél küldéséhez hozzájárul.
8.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR.6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a Grt. 6. § (1)
és (2) bekezdései alapján a Felhasználó hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást
Felhasználó jelen adatkezelési tájékoztató megismerésével és a hírlevél feliratkozásra
szolgáló mezők kitöltésével, az ott található hozzájáruló nyilatkozat bejelölésével, illetve
az írásbeli szerződésbe foglalt hírlevél küldésre vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat
bejelölésével és a szerződés aláírásával, vagy külön papír alapú nyilatkozat kitöltésével és
aláírásával adja meg. Ezzel Felhasználó kijelenti, hogy hozzájárul adatainak az
adatkezelési tájékoztatóban illetve a szerződésben/nyilatkozatban meghatározottak
szerinti kezeléséhez, és a hírlevelek küldéséhez.
A hírlevél szolgáltatás a hasznos információk küldése mellett az Adatkezelő általi
közvetlen üzletszerzést is célozza. E szolgáltatásra a többi szolgáltatás
igénybevételétől függetlenül iratkozhat fel Felhasználó. E szolgáltatás igénybevétele
önkéntes, Felhasználó megfelelő tájékoztatását követően meghozott döntésén alapul.
Amennyiben Felhasználó nem veszi igénybe a hírlevél szolgáltatást, az nem jár rá nézve
hátránnyal a webhely használatát és további szolgáltatásainak igénybevételét tekintve.
Adatkezelő a közvetlen üzletszerzést célzó szolgáltatásának igénybevételét nem szabja
feltételként bármely más szolgáltatásának igénybevételéhez.
8.3. Kezelt adatok körének meghatározása:
– vezetéknév
– keresztnév
– e-mail cím.
8.4. Az adatkezelés célja: hírlevelek küldése Adatkezelő által Felhasználó részére, e-mail
útján. A hírlevelek küldése Adatkezelő szolgáltatásáról, újdonságokról és aktualitásokról
szóló információk, figyelemfelhívó ajánlatok, reklámcélú tartalmak küldését jelenti.
8.5. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a hírlevél küldése céljából kezelt adatokat
Felhasználó erre vonatkozó hozzájárulásának visszavonásáig (leiratkozásig), illetve az
adatok Felhasználó kérésére történő törléséig kezeli.
8.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő
adatkezelési listán, illetve a hírlevél küldés céljából kezelt azon adatokat, melyeket
papíron adott át Adatkezelőnek Felhasználó, a papír alapú szerződések/nyilatkozatok
lefűzésével is.

9. Közvetlen üzletszerzés céljából történő SMS és MMS küldéshez kapcsolódó
adatkezelés
9.1. Az adatkezeléssel érintett: az a Felhasználó, aki a webhelyen a közvetlen
üzletszerzés céljából történő SMS és MMS küldéshez hozzájárul, az erre vonatkozó
nyilatkozat bejelölésével. Továbbá az a Felhasználó, aki az Adatkezelővel írásban, papíron
történő szerződéskötéskor, vagy szerződéskötés nélkül írásban, papíron a közvetlen
üzletszerzés céljából történő SMS és MMS küldéshez hozzájárul.
9.2. Az adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja és a Grt. 6. § (1)
és (2) bekezdései alapján a Felhasználó hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást
Felhasználó jelen adatkezelési tájékoztató elfogadásával és a közvetlen üzletszerzés
céljából történő SMS és MMS küldéshez való hozzájárulásról szóló nyilatkozat
bejelölésével, illetve az írásbeli szerződésbe foglalt ilyen hozzájáruló nyilatkozat
bejelölésével és a szerződés aláírásával, vagy külön papír alapú nyilatkozat kitöltésével és
aláírásával adja meg. Ezzel Felhasználó kijelenti, hogy hozzájárul adatainak az
adatkezelési tájékoztatóban illetve a szerződésben/nyilatkozatban meghatározottak
szerinti kezeléséhez, és a közvetlen üzletszerzés céljából történő SMS és MMS küldéshez.
A közvetlen üzletszerzés céljából történő SMS és MMS küldés a hasznos információk
küldése mellett az Adatkezelő általi közvetlen üzletszerzést is célozza. Az üzenetek
küldéséhez a többi szolgáltatás igénybevételétől függetlenül járulhat hozzá Felhasználó.
A hozzájárulás önkéntes, Felhasználó megfelelő tájékoztatását követően meghozott
döntésén alapul. Amennyiben Felhasználó nem járul hozzá a közvetlen üzletszerzés
céljából történő SMS és MMS küldéshez, az nem jár rá nézve hátránnyal a webhely
használatát és további szolgáltatásainak igénybevételét tekintve. Adatkezelő a közvetlen
üzletszerzést célzó tevékenységéhez való hozzájárulást nem szabja feltételként bármely
más szolgáltatásának igénybevételéhez.
9.3. Kezelt adatok körének meghatározása:
– vezetéknév
– keresztnév
– telefonszám.
9.4. Az adatkezelés célja: közvetlen üzletszerzés céljából történő SMS és MMS üzenetek
küldése Adatkezelő által Felhasználó részére. Az üzenetek küldése Adatkezelő
szolgáltatásáról, újdonságokról és aktualitásokról szóló információk, figyelemfelhívó
ajánlatok, reklámcélú tartalmak küldését jelenti.
9.5. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a közvetlen üzletszerzés céljából történő SMS
és MMS küldése céljából kezelt adatokat Felhasználó erre vonatkozó hozzájárulásának
visszavonásáig (leiratkozásig), illetve az adatok Felhasználó kérésére történő törléséig
kezeli.
9.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő
adatkezelési listán, illetve a közvetlen üzletszerzés céljából történő SMS és MMS küldés
céljából kezelt azon adatokat, melyeket papíron adott át Adatkezelőnek Felhasználó, a
papír alapú szerződések/nyilatkozatok lefűzésével is.

10. Regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés
10.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen regisztráló Felhasználók.
10.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a
Felhasználó hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást Felhasználó a webhely főoldalán a
„Regisztráció” feliratra kattintva megjelenő adatlap kitöltésével és az adatkezelési
nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével, végül a regisztráció elküldésével adja meg.
10.3. Kezelt adatok körének meghatározása: Regisztráló felhasználók esetében az
adatkezelés a fent hivatkozott regisztrációs adatlapon feltűntetett, kitöltendő személyes
adatok és elérhetőségek körét érinti.
Az adatok köre:
– vezetéknév
– keresztnév
– telefonszám
– e-mail cím
– felhasználónév
– jelszó
– szállítási cím
– számlázási cím.
10.4. Az adatkezelés célja: Webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatkezelés. A
webhelyen regisztráló Felhasználó önként megadott személyes adatai, elérhetőségei
kezelésének célja a webhely szolgáltatásai igénybe vételének lehetővé tétele érintett
Felhasználó számára.
Az ezzel kapcsolatos szolgáltatások:
– webhely böngészése
– tájékozódás a termékekről
– termék on-line megrendelésének lehetővé tétele a webhelyről
– üzenetküldés Adatkezelőnek.
10.5. Az adatkezelés időtartama: A regisztrált Felhasználók esetében az adatkezelés
időtartalma a regisztrált Felhasználó kérelmére történő törlésig tart. Az adatkezelés
megszűnhet továbbá a regisztráció Felhasználó általi törlésével, illetve a Felhasználó
regisztrációjának Adatkezelő általi törlésével is. Felhasználó bármikor törölheti
regisztrációját, illetve kérheti annak törlését Adatkezelőtől, mely kérelmet Adatkezelő
haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezését követő 10 munkanapon belül
végrehajt.
10.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő
adatkezelési listán.

11. Megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés
11.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen megrendelést leadó Felhasználók.
11.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az
adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik
fél. A Felhasználó a megrendelés leadásával, a megrendelés leadását megelőzően az
adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével, illetve, ha korábban regisztrált,
a regisztrációja alkalmával tett nyilatkozatával illetve a megrendelés alkalmával tett
nyilatkozatával kijelenti, hogy megismerte az adatkezelési tájékoztató tartalmát, így
megkapta a tájékoztatást a szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelésről.
11.3. Kezelt adatok körének meghatározása: Az adatkezelés a fent hivatkozott
megrendelés leadását megelőzően megjelenő – illetve korábbi regisztráció esetén az
akkor kitöltött regisztrációs – adatlapon feltűntetett, kitöltendő személyes adatok és
elérhetőségek körét érinti.
Az adatok köre:
– vezetéknév
– keresztnév
– telefonszám
– e-mail cím
– jelszó
– szállítási cím
– számlázási cím
– megrendelés vételárának összege
– átvétel/kézbesítés módja
– fizetési mód
– fizetés időpontja.
11.4. Az adatkezelés célja: A megrendelés teljesítése, a webáruház üzemeltetéséhez
kapcsolódó adatkezelés. A webhelyen megrendelést leadó Felhasználó önként megadott
személyes adatai, elérhetőségei kezelésének célja a megrendelés teljesítésének lehetővé
tétele, a webhely ezzel kapcsolatos szolgáltatásainak biztosítása az érintett Felhasználó
számára.
Az ezzel kapcsolatos szolgáltatások:
– tájékoztatás a termék elérhetőségéről, tulajdonságairól
– termék megrendelése
– megrendelt termék átvételének egyeztetése
– szállítás megszervezése
– szállítás végrehajtása
– értesítés a kiszállításról
– számlázás
– Felhasználó jogainak érvényesítése.
11.5. Az adatkezelés időtartama: A megrendelés teljesítéséhez szükséges kiszállítás során
az adatkezelés a kiszállítás teljesítéséig tart. Adatkezelő a szállítás teljesítéséhez
szükséges adatok (név, szállítási cím, telefonszám) szállítást végzőnek történő
továbbításakor adatkezelési korlátozással él, miszerint szállítást végző a továbbított
adatokat csak a szállítás teljesítéséhez szükséges mértékben és ideig kezelheti.
A megrendeléssel kapcsolatos igényérvényesítés lehetőségének fennállásáig a számla
kiállításához szükséges adatokat (név, cím) és a megrendelés teljesítéséhez kezelt fenti
adatokat az igényérvényesítés lehetséges idejéig (a szerződés megkötésétől – a
megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolás kézhezvételétől – számított 5
évig), valamint a számla kiállításához szükséges adatokat (név, cím) a számviteli
törvényből fakadó bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig (a
számla kiállításától számított 8 évig) kezeli.
11.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő
adatkezelési listán, illetve a szabályos számvitelhez szükséges adatok a számvitelről szóló
törvény által előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében számviteli
bizonylatokon.

12. Adatkezelési listák
12.1. Információtechnológiai adatkezeléshez kapcsolódó listák: a Felhasználók –
6. pontban felsorolt – böngészési szokásaira utaló adatait tartalmazó anonim listák, illetve
a böngészés ideje alatt az aktuálisan böngésző Felhasználók eszközeinek IP-címeit
nyilvántartó ideiglenes lista, kizárólag Adatkezelő információs rendszerében vezetve.
Utóbbi listán csak a böngészés idejének végéig történik adatkezelés. (A többi adat
Felhasználó eszközén kerül tárolásra, azokról Adatkezelő saját birtokában listát nem
vezet.)
12.2. Üzenetváltáshoz vezetett lista: a webhelyen található elérhetőség
használatával üzenetet küldő felhasználók – 7. pontban felsorolt – adatait tartalmazó lista,
mely a folyamatban lévő információcserével érintettek adatait tartalmazza, kizárólag az
információcsere időtartamáig. Az információcsere végeztével az érintett adatai törlésre
kerülnek a listáról.
12.3. Hírlevél célú lista: hírlevelek, üzenetek, információs anyagok és figyelemfelhívó
ajánlatok e-mail útján történő küldése céljából nyilvántartott – a 8. pontban felsorolt –
adatokkal vezetve. Az adatokat Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig
(leiratkozásig), illetve az adatok Felhasználó kérésére történő törléséig kezeli Adatkezelő.
12.4. Közvetelen üzletszerzési célú SMS és MMS küldési lista: üzenetek, információs
anyagok és figyelemfelhívó ajánlatok SMS és/vagy MMS útján történő küldése céljából
nyilvántartott – a 9. pontban felsorolt – adatokkal vezetve. Az adatokat Felhasználó
hozzájárulásának visszavonásáig (leiratkozásig), illetve az adatok Felhasználó kérésére
történő törléséig kezeli Adatkezelő.
12.5. Regisztrációs lista: a regisztrált felhasználók – 10. pontban felsorolt – regisztrációs
adatait tartalmazó lista. Az adatok a regisztráció Felhasználó vagy Adatkezelő általi
törléséig, illetve Felhasználó törlési kérelmének feldolgozásáig szerepelnek ezen a listán.
12.6. Megrendelők listája: a megrendelést leadó felhasználók – 11. pontban felsorolt –
adatait tartalmazó lista. Az adatok a Felhasználó törlési kérelmének feldolgozásáig
szerepelnek ezen a listán, a törvény által előírt számvitellel kapcsolatos adatmegőrzési
kötelezettség teljesítésének eseteit kivéve.
12.7. Adattovábbítási nyilvántartás: Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének
ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást
vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az
adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének
meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb
adatokat.
12.8. Adatvédelmi incidens nyilvántartás: személyes adat jogellenes kezeléséről vagy
feldolgozásáról és ezek elhárítására megtett intézkedésekről szóló nyilvántartás.
Tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel
érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és
az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint – törvényi kötelezettségen alapuló
adatkezelés esetén – az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
12.9. Adatkezelő az adatkezelési célok elérése érdekében – a fent írtak szerint – külön
listák formájában, adatkezelési célonként elkülönülő adatbázisokban, informatikai
rendszerében tárolja az adatokat, illetve a hírlevél küldés céljából kezelt adatokat a papír
alapú szerződések/nyilatkozatok lefűzésével is.

13. Adatkezelés időtartama
13.1. Az egyes adatkezelési céloknak megfelelő adatkezelés időtartama fentebb, az
adatkezelés célok szerinti leírásánál írtaknak megfelelő ideig tart. Az Adatkezelő az
érintett Felhasználó adatait a fentebb írt adatkezelési célok megvalósulásáig, vagy
Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig illetve az érintett Felhasználó kérésére
történő törlésig kezeli.
13.2. Ennek értelmében a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, a törlési kérelem
teljesítéséig, a regisztráció törléséig, a hírlevélről való leiratkozásig, a vonatkozó
esetekben törvény által előírt kötelezettség teljesítéséig tart az adatkezelés. Felhasználó
bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, kérheti az adatkezelés megszűntetését, az
adatkezelés egyes módjainak megszűntetését illetve az adatok törlését az egyes célokat
illetően is és teljes körűen is. Ez esetekben az ilyen tartalmú kérelem beérkezéséig és
feldolgozásáig – melyet Adatkezelő haladéktalanul, de legfeljebb 10 munkanapon belül
elvégez – tart az adatkezelés időtartama. Felhasználó a hírlevélről bármikor leiratkozhat
a hírlevelekben megtalálható leiratkozó link használatával, valamint
az info@bpfight.com e-mail címre eljuttatott írásbeli kérelmével, illetve a fentebb
vázolt tiltakozását vagy kérelmeit is megküldheti e-mail útján. E-mailben küldött kérelmet
Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó a webhely használatával
összefüggésben Adatkezelőnek megadott, illetve hírlevélre feliratkozás során vagy az
írásbeli szerződésen/nyilatkozaton megadott és Adatkezelőnél nyilvántartott e-mail
címéről küldik, ugyanakkor a másik e-mail cím használata nem jelenti a kérelem
figyelmen kívül hagyását.
14. Adatok tárolásának módja
14.1. Adatkezelő külön listák formájában, adatkezelési célonként elkülönülő
adatbázisokban, informatikai rendszerében tárolja az adatokat, illetve a hírlevél küldés
céljából kezelt adatokat a papír alapú szerződések/nyilatkozatok lefűzésével is.
15. Adatok törlése, az adatkezelés korlátozása
15.1. Az adatkezelés minden értelemben megszűnik és az adatok törlésre kerülnek
Felhasználó ezen irányú kérelmének beérkezését követő 10 munkanapon belül, beleértve
a már átadott adatok új adatkezelőnél történő törlését is (feltéve, hogy a törlést törvény
nem zárja ki).
15.2. Törlés helyett Adatkezelő korlátozza a személyes adat kezelését, ha a Felhasználó
ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés
sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen
személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes
vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam
fontos közérdekéből lehet kezelni.
15.3. Továbbá Adatkezelő törli a személyes adatot, ha
– kezelése jogellenes,
-a z érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;
– a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve,
hogy a törlést törvény nem zárja ki,
– az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott
határideje lejárt,
– azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
16. Adattovábbítás
16.1. Az adattovábbítással érintettek köre: a webhelyen a megrendelés során online
fizetési módot választó Felhasználók a webhely által biztosított egyéb szolgáltatások
igénybevételétől függetlenül.
16.2. Az adattovábbítás címzettje:
Barion Payment Zrt
Rövidített név: Barion Payment Zrt
Cégjegyzékszám: 01-09-174466
A Bariont a Barion Payment Zrt. fejlesztette és üzemelteti.

Székhely: H-1117, Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet
Helpdesk: +36 1 464 70 99

Cégjegyzékszám: 01-10-048552

A Barion Payment Zrt. tevékenységét a Magyar Nemzeti Bank engedélyével végzi a 2013. évi CCXXXV. törvénynek és az EU 2011. évi, elektronikus pénzről szóló irányelvének (EMD) megfelelően.

Licencazonosító: H-EN-I-1064/2013 | Intézményazonosító: 25353192

Adatkezelési regisztrációs szám: NAIH-73794/2014

gazdasági társaság, mint az Adatkezelő webhelyén igénybe vehető online fizetési
szolgáltatás szolgáltatója.
16.3. Adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja
szerinti hozzájárulása. Felhasználó az adatkezelési tájékoztató megismerését követően az
online fizetési mód kiválasztásával és a megrendelés elküldésével az online fizetés
biztonságos lebonyolításához szükséges adatai kezelésére vonatkozóan önként hozzájárul
az adattovábbításhoz.
16.4. A továbbított adatok köre:
– felhasználónév
– vezetéknév
– keresztnév
– ország
– telefonszám
– e-mail cím.
16.5. Az adattovábbítás célja: A fizetési szolgáltatás megfelelő működtetése és a fizetés
technikai értelemben vett lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása, a felhasználók
érdekei védelme érdekében végzett fraud-monitoring – az elektronikus úton
kezdeményezett banki tranzakciók kontrollját támogató csalás felderítő rendszer –
működtetése, valamint a Felhasználó részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás.
16.6. Az adatok továbbítása kizárólag a fenti célok elérése érdekében történik.
16.7. Adatkezelő továbbá kizárólag jogszabály által előírt kötelezettség esetén,
hatóságoknak továbbít adatokat.
16.8. Adatkezelő üzleti vagy marketing céllal nem továbbít adatokat harmadik
személyeknek.
16.9. Adatkezelő az adattovábbításokról adattovábbítási nyilvántartást vezet.
17. Adatfeldolgozó igénybevétele
Adatkezelő adatfeldolgozóként vesz igénybe az alábbi gazdálkodó szervezeteket.
17.1. Informatikai adatfeldolgozás
17.1.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyet meglátogató Felhasználók a
webhely által biztosított szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

17.1.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe
Tarhely.eu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: Tárhely.eu

Cég adatai:
 • Üzemeltető: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
 • Bankszámlaszám: 10702215-48381002-51100005 (CIB Bank Zrt.)
 • Másodlagos azonosító (e-mail): utalas@tarhely.eu.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-909968.
 • Adószám: 14571332-2-42.

gazdasági társaságot, mint webtárhely szolgáltatót (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).
17.1.3. Adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja
szerinti hozzájárulása alapján Adatkezelő – a Felhasználó erről való előzetes tájékoztatása
mellett – adatfeldolgozót vehet igénybe. Felhasználó az adatkezelési tájékoztató
megismerését követően Adatkezelő részére adatai kezelésére vonatkozóan – fenti
fejezetekben meghatározottak szerint bármelyik hozzájárulási módon – megadott
hozzájárulásával önként hozzájárul az adatfeldolgozó igénybevételéhez.
17.1.4. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az adatfeldolgozás
a jelen tájékoztatóban megjelölt összes adatot érinti.
17.1.5. Az adatfeldolgozás célja: A webhely információtechnológiai értelemben vett
működésének biztosítása az érintett Felhasználó számára, a webhely üzemeltetéséhez és
az azon biztosított szolgáltatások nyújtásához szükséges technikai műveletekben
megnyilvánuló adatkezelés útján.
17.1.6. Az adatfeldolgozás időtartama: Megegyezik a jelen tájékoztatóban az egyes
adatköröket érintő adatkezelési célok szerint szabályozott adatkezeléseknél jelzett
adatkezelési időtartamokkal.
17.1.7. Az adatok feldolgozása kizárólag a webhely informatikai értelemben vett
üzemeltetéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti.
17.2. Hírlevél küldéssel kapcsolatos adatfeldolgozás
17.2.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyen hírlevélre feliratkozó
Felhasználók a webhely által biztosított egyéb szolgáltatások igénybevételétől
függetlenül.
17.2.2. Adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja
szerinti hozzájárulása alapján Adatkezelő – a Felhasználó erről való előzetes tájékoztatása
mellett – adatfeldolgozót vehet igénybe. Felhasználó az adatkezelési tájékoztató
megismerését követően Adatkezelő részére – a fenti, hírlevél küldésre vonatkozó
fejezetben írtak szerint – megadott hírlevél küldéshez való hozzájárulásával az ahhoz
szükséges adatai kezelésére vonatkozóan önként hozzájárul az adatfeldolgozó
igénybevételéhez.
17.2.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az adatfeldolgozás
a jelen tájékoztatóban a hírlevél küldéséről szóló fejezetben megjelölt összes adatot
érinti.
17.2.4. Az adatfeldolgozás célja: Az Adatkezelő által hírlevél küldéshez használt szoftver
információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása, a szoftver biztonságos
működtetéséhez szükséges technikai műveletekben megnyilvánuló adatkezelés útján.
17.2.5. Az adatfeldolgozás időtartama: Megegyezik a jelen tájékoztatóban a hírlevél
küldéséről szóló fejezetben jelzett adatkezelési időtartamokkal.
17.2.6. Az adatok feldolgozása kizárólag a hírlevél küldő szoftver informatikai értelemben
vett üzemeltetéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti.
17.3. Hírlevél küldéssel kapcsolatos adatfeldolgozás
17.3.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyen hírlevélre feliratkozó
Felhasználók a webhely által biztosított egyéb szolgáltatások igénybevételétől
függetlenül.
17.3.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe

Cégünk adatai:
 • Üzemeltető: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
 • Bankszámlaszám: 10702215-48381002-51100005 (CIB Bank Zrt.)
 • Másodlagos azonosító (e-mail): utalas@tarhely.eu.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-909968.
 • Adószám: 14571332-2-42.
 • Nemzetközi (IBAN) szla. szám EUR: …
 • Nemzetközi (IBAN) szla. szám HUF: …
 • BIC (SWIFT) kód: CIBHHUHB.

mint az Adatkezelő által használt hírlevél küldő szoftver üzemeltetőjét (a
továbbiakban: Adatfeldolgozó).
17.3.3. Adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja
szerinti hozzájárulása alapján Adatkezelő – a Felhasználó erről való előzetes tájékoztatása
mellett – adatfeldolgozót vehet igénybe. Felhasználó az adatkezelési tájékoztató
megismerését követően Adatkezelő részére – a fenti, hírlevél küldésre vonatkozó
fejezetben írtak szerint – megadott hírlevél küldéshez való hozzájárulásával az ahhoz
szükséges adatai kezelésére vonatkozóan önként hozzájárul az adatfeldolgozó
igénybevételéhez.
17.3.4. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az adatfeldolgozás
a jelen tájékoztatóban a hírlevél küldéséről szóló fejezetben megjelölt összes adatot
érinti.
17.3.5. Az adatfeldolgozás célja: Az Adatkezelő által hírlevél küldéshez használt szoftver
üzemeltetése, Adatkezelő döntése alapján a hírlevelek kiküldése.
17.3.6. Az adatfeldolgozás időtartama: Megegyezik a jelen tájékoztatóban a hírlevél
küldéséről szóló fejezetben jelzett adatkezelési időtartamokkal.
17.3.7. Az adatok feldolgozása kizárólag a hírlevél küldő szoftver informatikai értelemben
vett üzemeltetéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti.
17.4. Sütik alkalmazásával kapcsolatos adatfeldolgozás
17.4.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyet meglátogató Felhasználók a
webhely által biztosított szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.
17.4.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe
GOOGLE INC.
Rövidített név: GOOGLE INC.
Cégjegyzékszám: 20031277465
Adószám: 20031277465
Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043 US
Telephely: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043 US
Postacím: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043 US
Telefon: –
E-mail: nem elérhető
Webhely: https://www.google.hu/
gazdasági társaságot, mint online marketing szolgáltatót (a továbbiakban:
Adatfeldolgozó).
17.4.3. Adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a)
pontja szerinti hozzájárulása alapján Adatkezelő – a Felhasználó erről való előzetes
tájékoztatása mellett – adatfeldolgozót vehet igénybe. Felhasználó az adatkezelési
tájékoztató megismerését követően Adatkezelő részére adatai kezelésére vonatkozóan –
fenti fejezetekben meghatározottak szerint bármelyik hozzájárulási módon – megadott
hozzájárulásával a megfelelő tájékoztatás mellett önként hozzájárul az adatfeldolgozó
igénybevételéhez.
17.4.4. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az adatfeldolgozás
a jelen tájékoztató 6. fejezetében megjelölt adatokat érinti.
17.4.5. Az adatfeldolgozás célja: A webhely információtechnológiai értelemben vett
működésének biztosítása az érintett Felhasználó számára, a webhely üzemeltetéséhez és
az azon biztosított szolgáltatások nyújtásához szükséges technikai műveletekben
megnyilvánuló adatkezelés útján, valamint a 6. fejezetben megjelölt külső szolgáltatók
eszközeinek használatával célzott reklámok eljuttatása Felhasználó böngészéshez
használt eszközére.
17.4.6. Az adatfeldolgozás időtartama: Megegyezik a jelen tájékoztató 6. fejezetében írt
adatkezelési időtartamokkal.
17.4.7. Az adatok feldolgozása kizárólag a webhely informatikai értelemben vett
üzemeltetéséhez és a célzott reklámok célba juttatásához szükséges technikai
műveleteket jelenti.
17.5. Termék kiszállításával kapcsolatos adatfeldolgozás
17.5.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyen a megrendelés során
kiszállítással történő átvétel módját választó Felhasználók a webhely által biztosított
egyéb szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.
17.5.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe
FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Cégjegyzékszám: 10–10-020309 – Egri Törvényszék Cégbírósága,
Adószám: 25034644-2-10,
Székhely: Magyarország, 3300 Eger, Maklári út 119.,
Telephely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.,
Üzleti tevékenység helye: Magyarország, Telefon: +36 1 999 0369, E-mail: info@foxpost.hu
gazdasági társaságot, mint a megrendelt termékeket kiszállító fuvarozót (a
továbbiakban: Adatfeldolgozó).
17.5.3. Adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint
az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik
fél. Az Adatkezelő – a Felhasználó erről való előzetes tájékoztatása mellett –
adatfeldolgozót vehet igénybe a szerződés teljesítéséhez. Felhasználó az adatkezelési
tájékoztató megismerése, a kiszállítással történő átvételi mód kiválasztása során és a
megrendelés elküldése folyamatában tájékoztatást kap a vele létrejövő szerződés
tartalmáról és a megrendelt termék kiszállításának lebonyolításához szükséges adatai
kezelésére vonatkozóan az adatfeldolgozó igénybevételéről.
17.5.4. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az adatfeldolgozás
a Felhasználó megrendelése nyomán létrejövő szerződés teljesítése (kiszállítás
végrehajtása) érdekében Felhasználó alábbi adatait érinti:
– vezetéknév
– keresztnév
– telefonszám
– szállítási cím.
17.5.5. Az adatfeldolgozás célja: a Felhasználó megrendelése nyomán létrejövő szerződés
teljesítésének keretében a megrendelt termék kiszállításának végrehajtása a Felhasználó
által megjelölt címre történő kézbesítéssel, szükség esetén a kézbesítés helyének és
idejének tárgyában telefonon történő egyeztetéssel.
17.5.6. Az adatfeldolgozás időtartama: a kiszállítás és kézbesítés teljesítéséhez szükséges
ideig.
17.5.7. Az adatok feldolgozása kizárólag a kiszállítás és kézbesítés teljesítéséhez
szükséges technikai műveleteket jelenti.
17.6. Adatfeldolgozás más célra nem történik.
17.7. Az Adatfeldolgozók az Adatkezelő üzleti tevékenységében nem érdekeltek.
17.8. Adatkezelő a fent megjelölt Adatfeldolgozókon kívül más adatfeldolgozót nem vesz
igénybe.
18. Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai
18.1. Hozzáférési jog: Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a
Felhasználó általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott
Adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel
összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens
körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az
érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és
címzettjéről. A tájékoztatást Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül
írásban megadja. Folyó évben adott adatkörre először benyújtott ilyen kérelem teljesítése
ingyenes, egyéb esetekben 1.000.- Ft-os költséggel jár (kivéve: jogellenes adatkezelés,
vagy ha kérés helyesbítéshez vezet).
A helyesbítéshez való jog: Felhasználó kérheti kezelt adatainak helyesbítését, melyet
Adatkezelő haladéktalanul, de legfeljebb 15 napon belül teljesít. Figyelembe véve az
adatkezelés célját, Felhasználó jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok –
egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
Adatok hordozhatóságához való jog: Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó,
általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben
használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az
adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az
adatkezelő, melynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
a) az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán vagy szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során a Felhasználó
jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok
adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
Az adatkezelés korlátozásához való jog: Adatkezelő megjelöli az általa kezelt
személyes adatot az adatkezelés korlátozása céljából. Felhasználó jogosult arra, hogy
kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) az Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes
adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri
azok felhasználásának korlátozását;
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
vagy
d) az Felhasználó tiltakozott az Adatkezelő jogos érdeke alapján végzett adatkezelés
ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem
kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos
indokaival szemben.
Tiltakozáshoz való jog: A Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével
kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak Adatkezelő jogos érdekén
alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az
adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják,
amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben,
vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
kapcsolódnak.
18.2. Minden Felhasználónak joga van ahhoz, hogy megtagadja vagy megtiltsa név- és
lakcímadatainak, elérhetőségeinek üzletszerzési listán való szerepeltetését, közvetlen
üzletszerzési – illetőleg azon belül meghatározott konkrét – célra történő felhasználását, a
hírlevelek küldésére történő felhasználását, illetőleg harmadik személynek átadását,
továbbá kérje személyes adatainak egyéb korlátozását, az Adatkezelő birtokában lévő
valamennyi vagy meghatározott célú listán történő kezelésének megszüntetését,
beleértve a harmadik személy részére átadott adatokat is. Adatkezelő a törlést a kérelem
beérkezését követő 10 munkanapon belül végrehajtja, majd további 15 napon belül
írásban tájékoztatja az érintett Felhasználót kérésének teljesítéséről.
18.3. A Felhasználó észrevételeit, kérelmeit postai úton Adatkezelő 1.1. pontban
feltüntetett címére, e-mailben az www.bpfightshop.hu e-mail címre juttathatja el. Emailben
küldött kérelmet Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó
Adatkezelőnek megadott és ott nyilvántartott e-mail címéről küldik. E-mail esetében a
kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.
18.4. Adatkezelő a helyesbítésről, a korlátozásról és a törlésről az érintett Felhasználót,
továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára
továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az
érintett Felhasználó jogos érdekét nem sérti.
18.5. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): Adatkezelő a személyes
adatot törli, ha:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték
vagy más módon kezelték;
b) a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) a Felhasználó tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok
az adatkezelésre, vagy a Felhasználó a tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében
történő adatkezelés ellen;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt
jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
kínálásával kapcsolatosan került sor.
Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentiek szerint azt törölni
köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével
megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak
érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy a Felhasználó
kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes
adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
18.6. Ha az Adatkezelő az érintett Felhasználó helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti
kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a
helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.
A helyesbítés, törlés vagy korlátozás iránti kérelem elutasítása esetére az Adatkezelő
tájékoztatja az érintett Felhasználót a következőkről:
– Adatkezelő döntésével kapcsolatban Felhasználó a Hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., Levelezési
cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Telefon: +36 1 391 1400, Fax: +36 1 391 1410, E-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat, továbbá
– az érintett Felhasználó a jogainak megsértése esetén, valamint amennyiben a személyes
adat kezelése elleni tiltakozásának Adatkezelő nem tesz eleget, a döntés közlésétől,
illetve a fenti határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A
per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett Felhasználó
választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék
előtt is megindítható.
19. Adatvédelem, adatbiztonság
19.1. Adatkezelő az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységei körében gondoskodik
az adatok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedésekkel valamint belső eljárási
szabályokkal gondoskodik a jogszabályok, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi
szabályok érvényre juttatásáról. Megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott
technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen a kezelt adatokat.
19.2. A fentieknek megfelelően Adatkezelő titkosított adatállományok formájában
rögzített, adatkezelési célonként elkülönített adatkezelési listákban tárolja a kezelt
adatokat, melyekhez Adatkezelő meghatározott – jelen webhelyen folytatott
tevékenységének folytatásában feladatokat ellátó – alkalmazottai férhetnek hozzá,
akiknek munkaköri felelőssége az adatok védelme és e tájékoztatónak és a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelő felelősségteljes kezelése.
19.3. A látogatottság mérésének és a webhely használatára vonatkozó szokások
feltérképezésének alapjául szolgáló adatokat Adatkezelő informatikai rendszere kezdettől
fogva anonim módon rögzíti, azok nem kapcsolhatók egy személyhez sem.
19.4. Az adatok kezelése csak a jelen tájékoztatóban meghatározott és törvényes cél
elérése érdekében, ahhoz szükséges és arányos mértékben történik, a vonatkozó
jogszabályok és ajánlások alapján, megfelelő biztonsági intézkedések mellett.
20. Jogérvényesítés
20.1. Az érintettek jogérvényesítési lehetőségeiket a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény, a GDPR és az Infotv. alapján bíróság előtt gyakorolhatják, valamint a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Webhely: http://www.naih.hu/
A bírósági út választása esetén a per – az érintett Felhasználó választása szerint – az
érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható,
mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.
2018.12.18.
Progép-Goldex Kft